Nieuws

Algemene Ledenvergadering 16 mei 2017

Agenda
1. Opening

2. In memoriam

3. Vaststelling van de agenda

4. Mededelingen en ingekomen stukken (ter informatie)
a. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016
b. Rekening en verantwoording over 2016 van de HC Sassenhein en de Stichting Sassenhein

5. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 nov. 2016

6. Financiën
a. Rekening en verantwoording over 2016 van HC Sassenhein met financieel verslag over 2016 en verslag van de kascommissie
b. Vaststelling begroting voor 2017
c. Vaststelling contributie 2018

7. Bestuursverkiezing en bestuurssamenstelling

8. W.v.t.t.k.
a. Karperkoppelcompetitie 2017
b. Visstand beheer
c. SOC
d. Nieuwe website HC Sassenhein

9. Rondvraag

10. Sluiting